Platný reklamačný poriadok

 

 

 

Zásady a postup pri vybavovaní reklamácií vychádzajúce z Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. Živnostenského zákona č. 455/1991 Zb. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. a zákona č. 634/1992 Zb. Ochrane spotrebiteľa a všetkých iných právnych úprav týkajúcich sa reklamáciám tovaru.

V zmysle vyššie uvedených zákonov v znení neskorších predpisov vydáva www.ipartneri.sk, prevádzka spoločnosti IT Bubble servis, s. r. o. nasledovný REKLAMAČNÝ PORIADOK, ktorým spotrebiteľa informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady tovarov (ďalej len "reklamácia") včítane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

Zodpovednosť za vady predanej veci (tovaru)

Predávajúci zodpovedá za vady , ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.
Predávajúci nezodpovedá za vady:
- ktoré si kupujúci (spotrebiteľ) spôsobil sám a ktoré boli spôsobené neodbornou montážou, či použitím
- o ktorých kupujúci (spotrebiteľ) pred prevzatím tovaru vedel
- pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (zľava z ceny tovaru)
- ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním , nesprávnym servisom nesprávnym použitím prídavných zariadení, nevhodným spotrebným materiálom iným ako predpisuje výrobca, alebo po uplynutí doby životnosti
- ktoré, boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasti taktiež nemôžu byť predmetom reklamácie. ( § 619 O.Z.)

Predávajúci nezodpovedá za vhodnosť tovaru na určitý účel použitia a za možnosť použitia v existujúcom systéme kupujúceho, ak to nie je písomne uvedené v potvrdení objednávky alebo v inom písomnom ujednaní.

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté nesprávnou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, ktoré sú v rozpore so všeobecne platnými zásadami alebo návodom na obsluhu a údržbu, elektrostatickým výbojom, alebo vplyvom elektromagnetického poľa.

Záruka sa nevzťahuje na prípady nefunkčnosti spôsobené zásahom do nainštalovaného softwarového vybavenia, alebo zásahom do tovaru. Zásahom do nainštalovaného softwarového vybavenia sa rozumie aj zmena konfigurácie softwaru. Zásahom do tovaru sa rozumie aj zmena, alebo obnova formátu pevných diskov, magnetických, magneto-optických, alebo optických nosičov dát.

Záruka sa tiež nevzťahuje na chyby vzniknuté používaním neoriginálneho príslušenstva, nesprávneho spotrebného materiálu a nesprávneho softwarového vybavenia. O správnosti je potrebné pred použitím poradiť sa s predávajúcim. V spore o rozsah pojmu nesprávne softvérové vybavenie platí výklad podaný štatutárnym orgánom predávajúceho.

Predávajúci neručí za prípadnú stratu, poškodenie či zneužitie dát, ktoré sú uložené na záznamových médiách a nosičoch. Je povinnosťou kupujúceho zhotovovať pravidelne záložné kópie dát

a chrániť dáta proti zneužitiu a poškodeniu, toto sa vzťahuje aj na záložné kópie dát.

Predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu dodaných súčastí s inými. Toto prehlásenie sa vzťahuje aj na software. záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, vandalizmu, poveternostných vplyvov, alebo prevádzkou v neobvyklých podmienkach, či nezvyčajným použitím. V spore o rozsah pojmu neobvyklé podmienky, alebo zvyčajné použitie platí výklad podaný štatutárnym orgánom predávajúceho.

Z hľadiska životnosti predanej veci je dôležité dodržiavať návod na použitie a ošetrenie, záruka zaniká v prípade akéhokoľvek poškodenia plomb na tovare, zmenou niektorej súčasti tovaru a zmenou nainštalovaného softwaru /rozumie sa aj zmena verzie alebo konfigurácie softwaru /.

Záručná doba je 24 mesiacov, ak to nie je uvededené v záručnom liste ináč!

Pri tovare – software sa záruka vzťahuje výhradne na fyzickú čitateľnosť médií: Momentom odstránenia ochranných prostriedkov obalu sa kupujúci stáva oprávneným licenčným používateľom softwaru a akceptuje licenčné práva výrobcu softwaru.

Ak ide o použitú vec záručná doba môže byť 12 mesiacov nie však kratšia.

Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená do 30 dní. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy

Práva zo zodpovednosti na vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

postup pri uplatnení reklamácie

- Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovar, resp. ihneď pri odovzdávaní

- Kupujúci reklamáciu uplatňuje v mieste zakúpenia výrobku

- Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu ihneď po tom čo vadu zistil.

- Pri uplatnení reklamácie musí byť reklamovaná vec riadne vyčistená, so všetkým príslušenstvom, ktoré bolo k tovaru pribalené. Inak nebude reklamácia predávajúcim prevzatá a servisným technikom uznaná.

- Pri reklamácii je potrebné doložiť pokladničný doklad o zaplatení tovaru a záručný list, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou reklamácie. Osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád, vyplní reklamačný protokol v mieste kde výrobok zakúpil.

- V reklamačnom protokole kupujúci presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje, ak to umožňuje podstata veci odovzdá vadný tovar v pôvodnom balení /ak je jeho súčasťou/ predávajúcemu. V takomto prípade sa hneď vykoná overenie oprávnenosti reklamácie.

- Ak podstata veci neumožňuje pri uplatnení reklamácie predložiť vadný výrobok alebo jeho súčasť v takom prípade bude overenie a riešenie reklamácie vykonané priamo u kupujúceho,

- Kupujúci je povinný vytvoriť podmienky na overenie a riešenie uplatnenej reklamácie.

- V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (poštovú adresu, e-mail a telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

- Pri neoprávnene uplatnenej reklamácii má predávajúci právo účtovať kupujúcemu všetky vzniknuté náklady, a ten ich musí bez akýchkoľvek výhrad čo najskôr uhradiť. Výhradu je možné podať až po uhradení týchto nákladov.

záverečné ustanovenie

Tovar ste si vybrali podľa vlastného uváženia a preto tento následne nevymieňame! Vzhľadom k tomu Vás žiadame ešte pred nákupom konzultujte s nami správnosť Vášho výberu, aby ste predišli prípadnej nespokojnosti nevhodným výberom tovaru.
Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 1.januára 2011 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti súvisiace s vybavovaním reklamácií a zárukou na tovar. Nesplnením vyššie uvedených reklamačných podmienok kupujúci ohrozuje kvalitu a časový priebeh reklamačného konania.

Ďakujeme za Váš čas, ktorý ste venovali oboznámeniu sa s reklamačným poriadkom.